• Titulinis
  • Projektai
  • Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigos...

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose

   

Higienos institutas vykdo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010.

2018 m. gegužės 9 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010/ESF-13-SAM-1.

Projekto esmė

Projektu siekiama įdiegti papildomą vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) posistemę ir adaptuoti IS ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų sveikatos stebėsenai, taip siekiant efektyviau mažinti sveikatos netolygumus. Išplėtus VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigose, šalies mastu būtų kaupiami duomenys apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę, sudarytos galimybės šių duomenų analizei, padidės vaikų sveikatos stebėsenos efektyvumas. Turint tikslią informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę pagerės vaikams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, nuo kurių tikslingumo ir kokybės priklauso vaikų sveikata. Projektas prisidės prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendradarbiavimo, sprendžiant svarbiausias vaikų sveikatos problemas. Gydytojų užpildytos pažymos automatiniu būdu pateks į sistemą. Statistinėje apskaitos formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ nurodytos vaiko sveikatos priežiūros rekomendacijos ugdymo procesui bus įgyvendinamos laiku, nes ikimokyklinėse įstaigose dirbantiems specialistams nebereikės patiems apibendrinti pateiktų popierinių pažymų. Specialistai turės įrankį, kuris leis apibendrinti vaikų sveikatos duomenis ir formuoti ataskaitas, reikalingas detaliai įstaigą lankančių vaikų sveikatos analizei ir stiprinimo procesui užtikrinti. Vaikų tėvai ir mokyklos bendruomenė bus įgalinti aktyviau dalyvauti vaiko sveikatos priežiūroje. Savivaldybių specialistai galės palyginti ikimokyklinio ugdymo įstaigų duomenis tarpusavyje, matyti netolygumus GIS žemėlapiuose, kas padės tiksliau įvertinti sveikatos sutrikimų apimtis ir charakteristikas, nustatyti rizikos grupes bei pokyčių tendencijas bei priimti kitus sprendimus, užtikrinant kryptingą ir efektyvų vaikų ir jaunimo sveikatos politikos formavimą savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu.

Projekto vykdymo laikas

2018–2020 m.

Bendra projekto vertė

1 135 684,00 Eur.

Projekto tikslas

Mažinti sveikatos netolygumus, gerinant vaikų sveikatos stebėseną ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto uždavinys

Įdiegti VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto veiklos:

1. VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas (atsiųsti ataskaitą);

2. VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas;

3. Mokymų visuomenės sveikatos biurų specialistams vedimas ir baigiamoji konferencija visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių atstovams.

2020 m. įvykdytos veiklos 
2019 m. įvykdytos veiklos 

2018 m. įvykdytos veiklos 

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą visuomenės sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybę naudotis vieninga VSS IS, kurioje sukaupti duomenys leis detaliai analizuoti ir vertinti ikimokyklinio amžiaus ir bendrai visų vaikų sveikatos būklę. Sistema užtikrins išsamių duomenų, reikalingų vaikų sveikatos sutrikimų prevencijos priemonėms numatyti, pateikimą įvairioms suinteresuotoms institucijoms.


Atnaujinimo data: 2023-09-05, 16:19:42