Sveikatos informacijos centras

Centro veiklos tikslas plėtoti Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros rodiklių tvarkymą, stebėseną ir vertinimą bei kurti ir tvarkyti visuomenės sveikatos registrus ir informacines sistemas.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:

  • vykdo Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių stebėseną šalies mastu;
  • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos profesinių ligų, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrų, Kraujo donorų registro, Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinių sistemų tvarkytojų funkcijas, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų;
  • pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja sveikatos priežiūros įstaigų veiklai Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsenos srityse;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant visuomenės sveikatos netolygumų, darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus bei visuomenės sveikatos priežiūros ir profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos ir profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatos ir ją veikiančių veiksnių stebėsenai;
  • savo veiklos srityje vykdo informacijos sklaidą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka privalomąjį savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų derinimą.

Atnaujinimo data: 2024-02-15, 12:07:06