Biostatistinės analizės skyrius

Tikslas – metodiškai vadovauti visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui, analizuoti asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius.

Funkcijos:
 • pagal kompetenciją vykdo informacijos apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą analizę ir sklaidą;
 • rengia metodines rekomendacijas sveikatos rodiklių vertinimo ir visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos srityse;
 • metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenai;
 • renka savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas ir organizuoja jų talpinimą instituto internetinėje svetainėje;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijose ir programose numatytų vertinimo reikšmių pasiekimo stebėseną;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų bei programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos programas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei valstybės, savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms dėl bendradarbiavimo visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo srityje;
 • steigėjui įgaliojus, savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, suteikia galimybę atlikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
 • nustatyta tvarka teikia ekspertinę ir metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims, juos konsultuoja visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo srityje.

Atnaujinimo data: 2024-02-29, 12:29:00