Kompetencijų centras

Kompetencijų centro veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymą, vertinimą ir neformalųjį švietimą, dalyvauti plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

● organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų tęstinį mokymą; rengia ir vertina sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas, vykdo sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir įgytų kompetencijų vertinimą, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklą;
● pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
● pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
● pagal kompetenciją metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, koordinuoja jų veiklą;
● pagal kompetenciją informuoja visuomenę ir teikia žinias tikslinėms grupėms;
● Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
● pagal kompetenciją atlieka kitas direktoriaus pavestas funkcijas.                                                                                                   

Pažymėjimų dublikatai, pažymos, archyvinių dokumentų išrašai

Už pažymas apie dalyvavimą mokymuose, archyvinių dokumentų išrašų bei kitų dokumentų išdavimą nustatytas 7 Eur dydžio mokestis (mokama už dokumentus, kurie buvo išduoti iki 2022 m. liepos 1 d.).

Apmokėjimo rekvizitai:

Higienos institutas
Įst. kodas 111958286
AB SWEDBANK bankas
LT42 7300 0100 0245 8929


Atnaujinimo data: 2024-06-14, 10:55:21