Mokymo programų rengimo ir vertinimo skyrius

Skyriaus  veiklos tikslai: 

 • organizuoti neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimą ir kompetencijų vertinimą;
 • dalyvauti vertinant ir pripažįstant neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas;
 • dalyvauti atliekant sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų ir mokymo vietų ekspertizę;
 • organizuoti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodiką ir vertinimą reglamentuojančių teisės aktų rengimą;
 • rengti sveikatos specialistų mokymo programų įgyvendinimo vidinio kokybės gerinimo priemones ir organizuoti jų įgyvendinimą;
 • organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų  mokymo programų rengimą ir vertinimą;
 • vertinti juridinių asmenų, organizuojančių tobulinimo renginius ir vykdančių sveikatos specialistų tobulinimą (toliau – tobulinimo organizatoriai), pateiktus tobulinimo programų aprašus ir vertinimo ir (arba) derinimo dokumentus bei organizuoti ir techniškai aptarnauti sveikatos specialistų tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžius;
 • vykdyti kvalifikacijos tobulinimo vienkartinių renginių derinimą bei atlikti šių renginių duomenų patvirtinimą Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (toliau – METAS);
 • organizuoti ir techniškai aptarnauti sveikatos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo darbo grupių posėdžius ar vykdyti šių dokumentų rengimo paslaugų pirkimą;
 • vykdyti neformalųjį švietimą visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą bei teikti metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros srityje, sveikatos mokymo metodų praktinio taikymo, sveikos gyvensenos skatinimo, sveiko senėjimo srityse;
 • dalyvauti plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą.
 
Skyrius, įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 
 • vertina sveikatos priežiūros specialistų, siekiančių neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo, pateiktus dokumentus;
 • organizuoja sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo komisijų sudarymą ir darbą;
 • rengia sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo dokumentus;
 • vertina sveikatos priežiūros specialistų, siekiančių neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo, pateiktus dokumentus;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu  įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo komisijų sudarymą ir darbą;
 • rengia sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo dokumentus;
 • Higienos instituto Kompetencijų centro (toliau – Centras) vadovo teikimu Higienos instituto (toliau – HI) direktoriui įgaliojus dalyvauja sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir (ar) pripažinimo komisijose;
 • konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus kompetencijų vertinimo ir pripažinimo klausimais;
 • Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus dalyvauja kompetentingų institucijų atliekamose sveikatos priežiūros specialistų mokymo vietų ekspertizėse;
 • Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus dalyvauja kompetentingų institucijų atliekamose sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų ekspertizėse;
 • inicijuoja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodiką ir vertinimą reglamentuojančių teisės aktų rengimą pagal savo kompetenciją;
 • organizuoja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodikų rengimą ir dalyvauja jas rengiant;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimą reglamentuojančių  teisės aktų rengimo darbo grupių ar komisijų darbą;
 • Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • kaupia ir analizuoja darbdavių, sveikatos priežiūros specialistų profesinių organizacijų, sveikatos specialistų rengimą kontroliuojančių ir kitų kompetentingų institucijų, kitų socialinių partnerių bei kitų HI centrų informaciją ir siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų įgyvendinimo kokybės gerinimo;
 • rengia mokymo programų įgyvendinimo vidinės kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones, organizuoja apklausas įvertinti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų įgyvendinimo kokybę ir mokymo proceso efektyvumą, apibendrina duomenis ir teikia ataskaitas;
 • teikia Centro vadovui siūlymus ir rengia priemones sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų kokybei gerinti;
 • organizuoja mokymo programų  vidinės kokybės sistemų diegimą ir palaikymą;
 • kaupia darbdavių, specialistų profesinių organizacijų, specialistų rengimą kontroliuojančių ir kitų kompetentingų institucijų informaciją apie sveikatos priežiūros specialistų profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų mokymo programų poreikius;
 • teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų rengimo organizavimo; bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, specialistų profesinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistais dėl mokymo programų rengimo;
 • organizuoja sveikatos priežiūros specialistų profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų mokymo programų rengimą  ir (arba) jas rengia pagal kompetenciją;
 • teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vertintojų atrinkimo;
 • organizuoja sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vertinimo ir derinimo procesą, tvarko vertinimo ir derinimo dokumentus;
 • registruoja HI sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas METAS;
 • organizuoja HI seminarų, konferencijų derinimą teisės aktų nustatyta tvarka, registruoja juos METAS;
 • Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) pavedus, dalyvauja vertinant sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas ir teikia metodines rekomendacijas vertinamų programų rengėjams (dėl programos struktūros, tikslų, numatomų mokymo rezultatų ir turinio, kvalifikacinių reikalavimų dėstytojams, materialiųjų išteklių, baigiamojo žinių ir gebėjimų vertinimo, vidinės tobulinimo kokybės užtikrinimo);
 • konsultuoja tobulinimo organizatorius su programų rengimu, vertinimu ir derinimu susijusiais klausimais;
 • vertina tobulinimo organizatorių pateiktą sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programų aprašą ir vertinimo ir (arba) derinimo dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja tobulinimo organizatorių pateiktą sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžius;
 • veda tobulinimo programų Sąvadą, prižiūri METAS sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo komponentę;
 • vertina švietimo institucijų, sveikatos priežiūros specialistams, pacientams atstovaujančių organizacijų, viešojo administravimo institucijų ir kitų tobulinimo organizatorių pateiktų dokumentų dėl vienkartinio kvalifikacijos tobulinimo renginio derinimo atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 • konsultuoja tobulinimo organizatorius dėl vienkartinių kvalifikacijos tobulinimo renginių derinimo;
 • tvirtina tobulinimo organizatorių suvestus vienkartinių kvalifikacijos tobulinimo renginių duomenis METAS;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo paslaugų pirkimo;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų (metodikų, standartų, algoritmų ir kt.) rengimo darbo grupių posėdžius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sveikatos specialistų mokymo programų vykdymo vidinio kokybės gerinimo;
 • inicijuoja ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, mokymus asmenims, dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dalyvauja organizuojant mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo organizavimo, mokymų metodų praktinio taikymo temomis;
 • organizuoja tobulinimo programų visuomenės sveikatos tematika derinimą bei papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų derinimą;
 • dalyvauja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos, kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatyme, analizuoja, vertina bei teikia informaciją visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
 • rengia visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesines kvalifikacijos tobulinimo metodinę medžiagą, profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • rengia metodinius leidinius, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja sveikatos priežiūros, valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojus sveikatos mokymo organizavimo ir mokymo metodų praktinio taikymo, sveikatos stiprinimo klausimais;
 • rengia sveikatos žinias populiarinančius leidinius sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos skatinimo, sveiko senėjimo srityse;
 • propaguoja sveikatos stiprinimą, sveiką gyvenseną ir sveiką senėjimą viešų renginių metu;
 • teikia neformaliojo švietimo, privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio žalos sveikatai mokymo paslaugas;
 • teikia siūlymus, dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus; reglamentuojančius visuomenės švietimą ir gyventojų sveikatos mokymą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo bei profesinio tobulinimo sistemos gerinimo srityse;
 • kaupia ir platina šalies bei tarptautinę patirtį, bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis sveikatos stiprinimo ir mokymo, visuomenės sveikatos informacijos ir stebėsenos, profesinės kvalifikacijos tobulinimo srityse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja HI ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, taip pat pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia siūlymus SAM savo veiklos srities klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus;
 • dalyvauja plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Centro vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2024-05-14, 12:06:33