Kompetencijų ugdymo skyrius

Skyriaus  veiklos tikslai:

 • tirti ir analizuoti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų poreikį šalyje;
 • organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų mokymą pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo, profesinio tobulinimo programas.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytus  tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • kaupia ir analizuoja darbdavių, specialistų profesinių organizacijų, specialistų rengimą kontroliuojančių ir kitų kompetentingų institucijų, kitų Higienos instituto (toliau – HI) centrų pateiktą informaciją apie sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų poreikį, mokymosi poreikių kitimo tendencijas;
 • analizuoja pateiktus prašymus mokytis ir nustato mokymo įgyvendinimo sąlygas;
 • pagal atliktą prašymų mokymui analizę sudaro mokymo metinį planą ir pateikia jį Centro vadovui derinti ir HI direktoriui tvirtinti;
 • pagal HI direktoriaus įsakymu patvirtintą metinį mokymo planą siunčia kvietimus juridiniams ir fiziniams asmenims dalyvauti mokymo programose;
 • vykdo mokymų dalyvių registraciją ir įvertina jų atitikimą mokymo programos reikalavimams teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir vykdo mokymo procesą;
 • organizuoja praktinį mokymą realiomis darbo sąlygomis;
 • tvarko mokymo dokumentaciją: rengia mokymo sutartis, pildo mokymo žurnalus, sudaro mokymo tvarkaraščius, pildo dėstytojų pedagoginio darbo laiko apskaitos suvestines, įskaitų ir baigiamojo egzamino protokolus, pildo paslaugų sutartis su dėstytojais, pildo lankomumo lapus;
 • dalyvauja baigiamajame žinių ir praktinių įgūdžių vertinime;
 • organizuoja konferencijas, seminarus ir kitus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • registruoja ir išduoda HI direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytus pažymėjimus, patvirtinančius asmens dalyvavimą mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • rengia, sistemina, kaupia mokomąją medžiagą;
 • vertina profesijos mokytojų arba kandidatų į profesijos mokytojus atitiktį programoje ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • vertina teorinio ir praktinio mokymo vietų atitiktį numatomam mokyti mokinių skaičiui bei programose nustatytiems reikalavimams ir teikia ataskaitas HI direktoriui dėl mokymo bazių parinkimo;
 • atlieka mokymų dalyvių apklausas apie mokymo kokybę, sistemina ir vertina gautą informaciją apie mokymo proceso efektyvumą;
 • teikia rekomendacijas kitiems HI centrams pagal atliekamas funkcijas ir savo kompetenciją;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja HI ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) savo veiklos srities klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus;
 • SAM pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Centro vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2024-05-14, 11:09:54