Profesinės sveikatos centras

Centro tikslas – plėtoti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus, rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:

● atlieka darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus;
● rengia ir išbando inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje;
● pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
● pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos profesinei sveikatai;
● savo veiklos srityje vykdo informacijos sklaidą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
● pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje.

Atnaujinimo data: 2024-02-15, 12:06:21