Aplinkos sveikatinimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti aplinkos sveikatinimą.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas: 

 • vadovaudamasis tarptautiniais įsipareigojimais ir nacionaliniais teisės aktais, dalyvauja įgyvendinant aplinkos sveikatinimo politiką;
 • pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją apie aplinką (būsto, gyvenamosios aplinkos ir oro kokybės, klimato kaitos, vandens, transporto) ir visuomenės sveikatą;
 • rengia informaciją visuomenei su aplinkos veiksnių poveikiu visuomenės sveikatai susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos strategijas, programas, planus, norminius teisės aktus, metodinius nurodymus ir rekomendacijų projektus;
 • dalyvauja vykdant tarptautines aplinkos sveikatinimo programas ir rengia jų diegimo Lietuvoje rekomendacijas;
 • dalyvauja įgyvendinant visuomenės sveikatos strategijas, programas ir planus;
 • plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje;
 • dalyvauja ir rengia pranešimus konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, posėdžiuose aplinkos sveikatinimo ir visuomenės sveikatos klausimais;
 • teikia suinteresuotiems asmenims, institucijoms, žiniasklaidos atstovams informaciją apie aplinkos veiksnių poveikį visuomenės sveikatai ir prevencines priemones; pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis ir teikia jiems metodinę pagalbą poveikio visuomenes sveikatai tema;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant tarpinstitucinius veiklos planus bei Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) programas;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Higienos instituto ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, taip pat pasitarimuose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia pasiūlymus SAM dėl aplinkos sveikatinimo;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus;
 • SAM pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Sveikatos stiprinimo centro vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2024-01-02, 14:52:05