Maudyklos

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:20178 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Savivaldybių institucijos sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas priima atsižvelgusios į pagrįstus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, pastabas ir (ar) skundus. Savivaldybių institucijos apie priimtus sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas informuoja suinteresuotą visuomenę visuomenės susitelkimo vietose, savo interneto svetainėse, per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

Lietuvos maudyklų vandens kokybė yra stebima tose maudyklose, kurios yra patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“. Šis sąrašas pagal poreikį keičiamas.

Institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą – savivaldybių administravimo subjektai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą, taip pat yra atsakingi ir už paplūdimių bei maudyklų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimą ir priežiūrą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą, visuomenės informavimą paplūdimių skelbimo lentose, savivaldybių interneto svetainėse.

Higienos institutui pavesta prieš kiekvieną maudymosi sezoną savo interneto svetainėje skelbti Lietuvos maudyklų sąrašą bei informaciją apie maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo vandens kokybės tyrimų rezultatų gavimo dienos, pasibaigus maudymosi sezonui pagal gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus įvertinti maudyklų vandens kokybę ir savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie maudyklų vandens klasifikaciją per pastaruosius trejus metus bei maudyklų charakteristikas.

Maudyklų vandens kokybė

Maudyklų charakteristikos 

Informaciniai pranešimai visuomenei


Atnaujinimo data: 2023-11-22, 16:43:00