Aktyvi mokykla

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei įtraukti į šią veiklą partnerius.

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

Kodėl aktyvi mokykla?

 • Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
 • Aktyvioje mokykloje:
 •   trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas;
 •  keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų  turinį;
 •  skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas;
 •  kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą;
 •  stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius;
 •  fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse:

Veiklos sritys dera tarpusavyje ir yra nukreiptos į visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo veiklos palaikymą bei jos didinimą ateityje.

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą​

                     

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą​:

 • Aktyvios mokyklos koncepcijos išaiškinimas, asmenų grupės ar asmens, atsakingo už fizinio aktyvumo skatinimą, paskyrimas.
 • Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimas.
 • Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano parengimas.

 Tvarkos aprašas ir komisija, kuri atlieka mokykos vertinimą 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665 „Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo aktyvia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau – Komisija).

Kokius dokumentus pateikti Komisijos sekretoriatui?

Mokykla, siekianti būti pripažinta aktyvia mokykla ar pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, Komisijos sekretoriatui pateikia:

 

 • Prašymą pripažinti aktyvia mokykla ar pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, kuriame nurodo mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
 • Užpildytą ir mokyklos vadovo pasirašytą mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimo ataskaitą, parengtą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą.
 • Mokyklos vadovo patvirtintą fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 5 metams, parengtą pagal Aprašo 4 priede nustatytą formą.
 • Mokyklos tarybos protokolą ar jo išrašą, kuriuo pritariama fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planui.
 • Dokumentų, įrodančių mokyklos atitiktį Aprašo 3 priede nurodytiems kriterijams, kopijas arba tikslias nuorodas į šių dokumentų šaltinį mokyklos interneto svetainėje arba kitoje virtualioje erdvėje.

Dokumentų siuntimas Komisijos sekretoriatui

Nurodyti dokumentai Komisijos sekretoriatui siunčiami laišku pašto adresu: Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, ar elektroniniu paštu [email protected], jei yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti dokumento teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 Komisijos sprendimo priėmimo trukmė

Prašymai, gauti iki einamųjų metų balandžio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gegužės 31 d., o prašymai, gauti iki einamųjų metų lapkričio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas nustato kriterijus, kuriuos atitinkančios mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos pripažįstamos sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis, mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis bei sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų statuso galiojimo laiko pratęsimo tvarką. Šis dokumentas numato mokyklų fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo tvarką, pažymėjimų registravimo ir išdavimo tvarką. Visi Komisijos sprendimai skelbiami Higienos instituto interento svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.

Kontaktai konsultacijoms

Norėdami pasikonsultuoti skambinkite mob. +370 667 43 368 į Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių arba rašykite į elektroninį paštą  [email protected].

 

Kviečiame visas mokyklas rūpintis savo bendruomenių fiziniu aktyvumu ir tapti aktyviomis mokyklomis.

Aktyvių mokyklų sąrašas

Aktyvių mokyklų sąrašas (2024 m. sausio 4 d.)

2024 m. sausio 4 d. duomenimis aktyvios mokyklos sudaro 14, 8 procento visų šalies ugdymo įstaigų.


Atnaujinimo data: 2024-05-23, 13:25:19