Dovanų politika

Higienos instituto darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su darbuotojo  tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Šis apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Visos kitos dovanos, kurios įteikiamos ar jas siūloma įteikti ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, laikytinos neteisėtu atlygiu ir turi būti atsisakoma jas priimti, o apie tokį atvejį elektroniniu paštu turi būti informuojamas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. 

Higienos instituto (toliau – HI) darbuotojai, gavę dovaną, atlikdami jiems pavestas funkcijas, apie dovanojimo faktą turi informuoti asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, kuris  per 3 darbo dienas inicijuoja dovanos vertinimo procedūrą. Dovaną vertina HI direktoriaus įsakymu sudaryta Gautų dovanų vertinimo komisija, kuri, įvertinusi dovaną, priima vieną iš šių sprendimų:
1) jeigu įvertinus dovaną nustatoma, kad jos vertė neviršija 150 eurų:
    - dovana laikoma ją gavusio asmens nuosavybe;
    - dovana lieka HI ir, jeigu yra galimybė, naudojama darbo reikmėms.
2) jeigu nustatoma, kad dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, tokia dovana tampa HI  nuosavybe ir ji įtraukiama į HI apskaitą.

HI visas gautas dovanas įtraukia į Gautų dovanų registracijos žurnalą, o neteisėto atlygio faktus registruoja Neteisėto atlygio registre.


Atnaujinimo data: 2023-09-11, 11:56:36