Savižudybių prevencijos skyrius

Skyriaus veiklos tikslai:

 • pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant programas ir priemones savižudybių prevencijos srityje;
 • pagal kompetenciją metodiškai vadovauti savižudybių prevencijos klausimais. 

Skyrius,  įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 

 • renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie savižudybes ir jų rizikos veiksnius, šalyje ir užsienyje vykdomus savižudybių prevencijos bei postvencijos projektus ir programas;
 • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas savižudybių prevencijos srityje;
 • teikia metodines rekomendacijas savižudybių prevencijos srityse;
 • teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms savižudybių paplitimo, rizikos veiksnių, prevencijos bei postvencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant savižudybių epidemiologinius tyrimus, vykdant taikomuosius mokslo darbus, rengia su tuo susijusias programas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vykdant ir vykdo švietimą bei mokymus savižudybių prevencijos klausimais, rengia arba dalyvauja rengiant savižudybių prevencijos, postvencijos ir socialines reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant tarpinstitucinius veiklos planus, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) programas;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Higienos instituto ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, taip pat pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, psichikos sveikatos subjektais ir jų asociacijomis bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia siūlymus SAM dėl savižudybių prevencijos stiprinimo;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus;
 • SAM pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Psichikos sveikatos centro (toliauCentras) vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 16:16:17