Psichikos sveikatos stiprinimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslai

 • vykdyti psichikos sveikatos stiprinimą ir psichosocialines pagalbos intervencijas;
 • pagal kompetenciją metodiškai vadovauti stiprinant psichikos sveikatą ir psichosocialinės pagalbos klausimais.

Skyrius,  įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas

 • atlieka psichikos sveikatą lemiančių veiksnių tyrimus, analizuoja psichikos sveikatos priežiūros būklę;
 • renka ir analizuoja informaciją apie psichikos ligų ir psichikos sutrikimų paplitimą;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie šalyje ir užsienyje vykdomus su psichikos sveikatos stiprinimu susijusius projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus psichikos sveikatos stiprinimo ir psichosocialinės pagalbos klausimais;
 • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas stiprinant psichikos sveikatą ir psichosocialines pagalbos srityje;
 • teikia metodines rekomendacijas psichikos sveikatos stiprinimo ir psichosocialinės pagalbos klausimais;
 • teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms psichikos sveikatos stiprinimo ir psichosocialinės pagalbos klausimais;
 • pagal kompetenciją atlieka psichikos sutrikimų epidemiologinius tyrimus, koordinuoja ir vykdo taikomuosius mokslo darbus bei rengia su tuo susijusių programų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vykdant bei vykdo švietimą ir mokymus stiprinant psichikos sveikatą, psichosocialinės pagalbos klausimais, rengia (arba dalyvauja) specialistų mokymo programas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant tarpinstitucinius veiklos planus, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) programas;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Higienos instituto ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, taip pat pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, psichikos sveikatos subjektais ir jų asociacijomis bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia siūlymus SAM dėl psichikos sveikatos priežiūros;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus;
 • SAM pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Psichikos sveikatos centro (toliau  Centras) vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-10-13, 10:19:26