Informacija psichikos sveikatos klausimais

Leidiniai apie psichikos sveikatą

Vadovas vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams, kurių tėvai turi psichikos sveikatos problemų, „Kas atsitiko mano tėvams?“

Lankstinukas. Vaikų psichikos sveikata

Lankstinukas. Psichikos sveikatos sutrikimai ir savižudybės: nuostatos ir faktai

Lankstinukas. Visuomenės psichikos sveikatą stiprinančios efektyvios prevencinės priemonės

Lankstinukas. Psichikos sveikatos darbe išsaugojimas ir stiprinimas

Lankstinukas. Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Depresija – pažinti ir suvaldyti

Vaikų ir paauglių psichikos sveikata ir sutrikimai: patarimai tėvams

Psichikos sveikatos priežiūros priežiūros paslaugos vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos

Psichikos sveikatos slaugos metodinės rekomendacijos

Pamokos ,,Stresas“ gairės

Negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatą mažinimas darbo vietoje

Psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizavimas ir jo mažinimas

Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Patyčių žala

Vaikų emocinės gerovės stiprinimo tarpinstitucinio mechanizmo rekomendacijos

Efektyvios priemonės visuomenės psichikos sveikatai stiprinti

Visuomenės informavimo priemonių specialistams apie konfidencialumą ir medicinos etiką psichikos sveikatos srityje. Rekomendacija žiniasklaidos atstovams

Darbuotojų psichikos sveikata – kliūtis ar iššūkis?

Psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Leidiniai apie alkoholį ir psichotropines medžiagas
Lankstinukai ir vizualinė medžiaga psichikos sveikatos stiprinimo klausimais

Jaunas žmogus ir energetiniai gėrimai

Lankstinukas. Energetiniai gėrimai

Atmintinė tėvams. Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu

Patarimai tėvams. Ką privalo žinoti tėvai, pirkdami žaislus vaikams?

Sveikatos receptas

Plakatas. Virtuali šeima

Smurto prieš vaikus diagnostinės metodinės rekomendacijos

Atmintinė pacientui vartojančiam benzodiazepinus bei panašius į juos migdomuosius vaistus

Lankstinukas. Gero miego rekomendacijos

Lankstinukas. Vaikai ir virtualus gyvenimas

Knygelė vaikams. ,,Mano herojus – tai tu". Kai vaikai gali prisidėti prie kovos su COVID-19?

Rekomendacijos kaip palaikyti personalo gerą savijautą bei motyvaciją esant paskelbtai COVID-19 viruso pandemijai

Rizika darbuotojų sveikatai ir saugai sveikatos priežiūros sektoriuje. Prevencijos ir gerosios patirties vadovas

Lankstinukas. Informacija paaugliams. ,,Ką tu žinai apie azartinius lošimus?"

Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje

Žiniasklaidos įtaka vaikų psichikos sveikatai ir prevencijos priemonės

Efektyvios priemonės visuomenės psichikos sveikatai stiprinti

Vaikų emocinės gerovės stiprinimo tarpinstitucinės rekomendacijos

Psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Darbuotojų psichikos sveikata – kliūtis ar iššūkis?

Informacija apie konfidencialumą ir medicinos etiką psichikos sveikatos srityje

Patyčių žala

Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje

Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos

Psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizavimas ir jo mažinimas

Negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatą mažinimas darbo vietoje

Raidos sutrikimai: paslaugos vaikams ir jų šeimoms

Raidos sutrikimas – tai vienos ar daugiau raidos sričių vystymosi sulėtėjimas. Prie raidos sutrikimų yra priskiriama motorinės raidos disfunkcija, cerebrinis paralyžius, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, protinis atsilikimas ir mišrūs raidos sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai (autizmas), mokymosi sutrikimai, socialinės ir emocinės raidos bei elgesio sutrikimai, regos ir klausos sutrikimai.

Dalis raidos sutrikimų diagnozuojami ikimokykliniame amžiuje, kiti dažniausiai nustatomi mokykliniame amžiuje. Pagalba raidos sutrikimų turintiems vaikams yra įvairi, tačiau pagrindinis pagalbos tikslas – ankstyva sutrikimo diagnostika, sudaranti galimybes kuo anksčiau imtis tikslingų veiksmų koreguojant sutrikimus. Taip pat labai svarbios yra įvairios sveikatos, ugdymo bei socialinės paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams bei jų šeimoms.

Sveikatos paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms

Psichologinė, psichiatrinė pagalba vaikui ir šeimai

 • Pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centre teikiamos medicinos psichologo, vaikų ir paauglių psichiatro, psichiatro konsultacijos, asmens ir (ar) šeimos psichologinės konsultacijos.

Daugiau informacijos apie savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigas žr. https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/savivaldybiu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos  

 • Nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo programos savivaldybės gyventojams: individualios psichologo konsultacijos, tėvystės įgūdžių ugdymo grupės ir kita.

Daugiau informacijos apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurus žr. https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese  

Medicininės reabilitacijos procedūros (kineziterapija, ergoterapija, medicinos psichologo ir (ar) klinikinio logopedo užsiėmimai ir kt.)

Teikiamos ambulatorinės ir (ar) stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, sveikatos grąžinamasis gydymas, palaikomoji reabilitacija, sanatorinis gydymas.

Dėl medicininės reabilitacijos konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašą žr. https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3

Kalbos korekcijos paslaugos

Paslaugas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas. Paslaugas skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, odontologai, veido ir žandikaulių chirurgai. Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Ugdymo paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms

Švietimo pagalba ugdymo įstaigoje

 • Mokinių ugdymosi sunkumus vertina mokyklos vaiko gerovės komisija, specialiuosius ugdymosi poreikius vertina savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • Mokiniams ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba. 
 • Esant poreikiui pedagogai mokiniams pritaiko ugdymo turinį, parenka mokymo strategijas, priemones, pritaiko mokyklos, klasės aplinką, naudoja techninės pagalbos priemones, pvz.: FM sistemas, širmeles garsui, šviesai izoliuoti, taktilikai išvengti, mokymosi vietai individualizuoti.
 • Mokiniams / vaikams rengiami individualaus ugdymo planai. Šių planų dalis yra pagalbos planas, kurį rengiant įtraukiami mokytojai bei bendradarbiaujama su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais. Su planu supažindinami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokinius, mokyklą ir tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja ir pagalbą teikia šios institucijos:

Socialinės paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms

Aprūpinimas judėjimo, klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis

 • Judėjimo techninės pagalbos priemonių galima įsigyti Techninės pagalbos neįgaliesiems centre arba galima gauti tam tikrų judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.
 • Savarankiškai įsigyti regos, klausos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių ir gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją turi teisę vaikai iki 18 metų. Tam tikroms techninės pagalbos priemonėms gauti reikalinga gydytojo pažyma / siuntimas.

Asmenims su negalia atstovaujančių organizacijų pagalba šeimai

Įgyvendinant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, teikiamos šios paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia: teisinės konsultacijos, informavimas, konsultavimas, seminarai tėvams, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, vasaros stovyklos, savitarpio pagalbos grupės, įvairūs projektai ir programos.

Daugiau informacijos žr. https://www.ndt.lt/nuorodos/ ir https://socmin.lrv.lt/lt/naudingos-nuorodos-1/nevyriausybines-visuomenines-organizacijos/zmoniu-su-negalia-organizacijos

Asmeninio asistento pagalba

Individualiai teikiama pagalba asmeniui, turinčiam negalią, atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninę pagalbą gali gauti visi asmenys su negalia, pagalbos asmeniui poreikį įvertina savivaldybės paskirti socialiniai darbuotojai.

Būsto pritaikymas vaikams su negalia

Galimi šie būsto pritaikymo organizavimo būdai:

 • būsto pritaikymą organizuoja savivaldybė;
 • asmuo savarankiškai organizuoja dalį ar visus būsto pritaikymo darbus;
 • skiriama būsto pritaikymo kompensacija, jei asmuo parduoda jo poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies jo poreikiams pritaikytą būstą.

Socialinės paslaugos (teikiamos pagal poreikį), nurodytos Socialinių paslaugų kataloge: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, psichosocialinė pagalba socialinių paslaugų įstaigoje ar asmens namuose, vaikų dienos socialinė priežiūra dienos centre, socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje, pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose, dienos socialinė globa dienos centre, trumpalaikė socialinė globa asmens namuose ar institucijoje, kompleksinės paslaugos šeimai (individualių ir grupinių konsultacijų, savitarpio pagalbos grupių, socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams, tėvystės mokymų organizavimas, mediacijos paslaugos, šeimos konsultavimas asmens namuose), socialinė priežiūra šeimoms (apima pagalbą šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių, kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimą), laikino atokvėpio paslaugos (teikiamos šeimos nariams, prižiūrintiems negalią turintį asmenį), atvejo vadyba ir kt.

Integrali pagalba

Teikiamos integruotos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose. Ši pagalba gali būti teikiama ir valstybės bei savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.).

Naudinga informacija https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/as-ar-seimos-narys-turi-negalia - SocialinesPaslaugos 

Interneto svetainės psichikos sveikatos klausimais

www.agora-fobija.lt – paramos ir pagalbos bendrija, teikianti informaciją apie pagalbą nerimo sutrikimais sergantiems žmonėms

www.apa.org – Amerikos psichologų asociacija

www.childdevelopmentinfo.com – pozityvios tėvystės interneto svetainė. Informacija tėvams apie vaikų auklėjimą

www.euro.who.int/mentalhealth – Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono interneto svetainė

www.enusp.org – Europos psichiatrijos paslaugų naudotojų tinklas, suteikiantis psichiatrijos paslaugų naudotojams galimybę bendrauti, dalytis nuomonėmis, požiūriais ir patirtimi

www.esmhd.org/eu – Europos kurčiųjų žmonių psichikos sveikatos bendrija. Tai tarptautinė nevyriausybinė organizacija, siekianti gerinti kurčių žmonių psichikos sveikatą Europoje

www.eufami.org – tarptautinė, nesiekianti pelno, sergančiųjų psichikos ligomis šeimų asociacija

www.gamian.eu – tarptautinė, nevyriausybinė organizacija, jungianti sergančiuosius, jų šeimos narius, slaugytojus, gydytojus specialistus, vyriausybiųs atstovus ir kitus žmones, kurie remia, padeda ar domisi sergančiųjų psichikos ligomis problemomis

www.gencat.cat/salut/imhpa/Du32/html/en/Du32/index.html – Europos psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos interneto svetainė

www.gip-global.org – tarptautinė organizacija „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

www.lspzgb.lt – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

www.mdac.info – nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti psichikos negalią turinčių asmenų teisėms Europos šalyse, siekianti lygių galimybių ir socialinės integracijos

www.mentalhealth.com – interneto psichikos sveikatos enciklopedija, skirta psichikos sveikatos srityje dirbantiesiems bei pacientams, kurie nori daugiau žinoti apie savo ligą, pacientų draugams ir šeimos nariams, plačiajai visuomenei

www.mentalhelp.net – informacija apie psichikos sutrikimus ir psichikos ligų prevenciją

www.mind.org.uk – Jungtinės Karalystės nacionalinė psichikos sveikatos asociacija

www.psych.org – Amerikos psichiatrų asociacijos interneto svetainė

www.rethink.org – labdaros organizacija, siekianti gerinti psichikos ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybę

www.sane.org.uk – Jungtinės Karalystės psichikos ligų labdaros organizacija

www.schizophrenia.com – pelno nesiekianti organizacija, suteikianti informaciją, pagalbą ir mokymus sergantiesiems šizofrenija

www.mhe-sme.org – Psichikos sveikata Europoje. Organizacija, skatinanti stiprinti psichikos sveikatą, psichinio nuovargio prevenciją ir pacientų, jų šeimos narių ir globėjų teises

www.wfmh.org – pasaulinė psichikos sveikatos organizacija, kurios tikslas – informuoti visuomenę apie psichikos sutrikimus, užkirsti kelią psichikos ligoms, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

www.world-schizophrenia.org – pasaulinė šizofrenijos draugija

www.power2u.org – Nacionalinis (JAV) žmonių su psichikos negalia atstovavimo centras

www.psyobsor.org – šiuolaikinės psichiatrijos apžvalga. Elektroninė žurnalo versija, publikuojančio tekstus rusų kalba ir santraukas iš kitų šalių mokslinių žurnalų

Interneto svetainės apie patyčias ir jų prevenciją

www.bepatyciu.lt

www.vaikulinija.lt

www.bullying.co.uk

www.stopbullyingnow.gov

www.antibullying.net

www.bullyonline.org

www.bullyingnoway.gov.au

www.bullybeware.com

www.police.govt.nz/service/yes/nobully

www.cyberbullying.ca

www.oecd-sbv.net


Atnaujinimo data: 2024-06-18, 13:27:48