Higienos instituto Psichikos sveikatos centras skelbia atranką į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus

2022 10 05

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas – įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalytis savo patirtimi mažinant stigmą visuomenėje.

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva skirtinguose Lietuvos regionuose nuo 2023 m. bus pradėta įgyvendinti ir finansuojama per ne pelno siekiančias organizacijas, asociacijas ar biudžetines įstaigas.

Psichikos sveikatos ambasadorių veikla yra savanoriška ir neatlygintina, jos metu patyrę arba patiriantys psichikos sveikatos sunkumus ar susidūrę su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais žmonės dalijasi savo išgyventa patirtimi bendruomenių susitikimuose, renginiuose, socialiniuose tinkluose, kitose jiems priimtinose veiklose ar aplinkose, taip pat bendradarbiauja su žiniasklaidos, skirtingų įstaigų bei organizacijų atstovais, siekiant keisti žmonių požiūrį į psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų turinčius asmenis. Psichikos sveikatos ambasadorių veiklą organizuos, administruos ir prižiūrės Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriai.

Pagrindinės funkcijos, numatomos Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriams:

 • Psichikos sveikatos ambasadorių paieška ir mokymus pagal parengtą programą;
 • Psichikos sveikatos ambasadorių  telkimas ir jų koordinavimas vietos lygmeniu;
 • renginių, iniciatyvų (įskaitant virtualias) organizavimas, pasitelkiant Psichikos sveikatos ambasadorius, jų įtraukimas į jau vykstančius renginius bendruomenėse;
 • grįžtamojo ryšio iš Psichikos sveikatos ambasadorių, renginių dalyvių rinkimas bei analizė;
 • iniciatyvos viešinimas, komunikavimas apie pasiektus rezultatus;
 • lėšų administravimas, veiklos ataskaitų, siūlymų rengimas.

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriais galės tapti ne pelno siekiančias organizacijas, asociacijas ar biudžetines įstaigas (toliau – Organizacijos) atstovaujantys asmenys, baigę specializuotus mokymus. Taigi visus, norinčius pretenduoti jais tapti (asmenis ir jiems atstovaujančias Organizacijas), kviečiame dalyvauti atrankoje į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus.

Iš viso bus atrenkama iki 20 kandidatų dalyvauti mokymuose, jų atranka įvyks iki 2022 m. lapkričio 4 d. Atrinktiems Organizacijų atstovams Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymai vyks 2022 m. lapkričio 15–16 d. Vilniuje. Dalyviams jie bus nemokami, mokymus ves Jungtinės Karalystės lektoriai, turintys daugiau nei penkiolikos metų patirtį psichikos sveikatos stigmos mažinimo srityje. Mokymus organizuoja Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymų dalyvių kelionės, apgyvendinimo išlaidos mokymų metu nėra finansuojamos.

Organizacija gali teikti ne daugiau kaip 1 kandidatą į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus. Jei Organizacija turi padalinius skirtingose Lietuvos savivaldybėse, ji gali teikti ne daugiau nei 3 kandidatus.

Atranka į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus bus vykdoma tikrinant Organizacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams (I etapas) ir vertinant Organizacijų deleguojamus asmenis pagal nurodytus kriterijus iš pateiktų dokumentų bei nuotolinio atrankos pokalbio metu (II etapas). Reikalavimai Organizacijoms ir asmenims pateikiami lentelėje žemiau.   

I ETAPAS

Reikalavimai Organizacijai:

Teikiami pagrindžiantys dokumentai

1.1. Patvirtinti pasirašytinai ketinimą dalyvauti atrankoje

Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Atrankos pretendento anketa (Kvietimo priedas Nr. 1) (atsiųsti)

1.2. Turėti ne mažiau nei vienerių (1) metų projektų vykdymo patirtį

Projekto (-ų) vykdymo sutarties (-čių) kopija (-os)

1.3. Turėti ne mažiau nei vienerių (1) metų veiklos vykdymo patirtį su bent viena iš išvardytų tikslinių grupių: vaikai ir paaugliai, tėvai, darbuotojai, vyresnio amžiaus asmenys

Projekto (-ų) aprašymas (laisva forma, ne ilgesnis nei 300 žodžių), nurodant sąsają su tiksline grupe (-ėmis), projekto tikslus; Projekto(-ų) vykdymo sutarties (-čių) kopija (-os)

1.4. Būti nepriekaištingos reputacijos (registruota Juridinių asmenų registre; neturėti skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; būti pateikusi (paviešinusi) 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei 2021 m. veiklos ataskaitą)

Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta anketa (Kvietimo priedas Nr. 1)

 

Privalumai

 

Organizacijos patirtis vykdant komunikacinę veiklą

 

Sutarties (-čių) ar kitų veiklą ir / ar patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijos; internetinės nuorodos į komunikacinės veiklos internetines svetaines, socialinius tinklus ar kt.

Organizacijos patirtis dirbant su asmenimis, patyrusiais ar patiriančiais psichikos sveikatos sunkumų

Sutarties (-čių) ar kitų veiklą ir / ar patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijos

II ETAPAS

Vertinimo kriterijai asmeniui:

Teikiami pagrindžiantys dokumentai

1. Motyvacija

Asmens motyvacinis laiškas (ne daugiau 300 žodžių); taip pat vertinama atrankos pokalbio metu

2. Išsilavinimas

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos

3. Veiklų koordinavimo patirtis

Gyvenimo aprašymas (CV)

4. Žinios apie visuomenės psichikos sveikatą

Vertinama atrankos pokalbio metu

5. Gebėjimai naudotis socialinėmis medijomis profesiniams ir / ar veiklos organizavimo tikslams siekti

Gyvenimo aprašymas (CV)

6. Komunikaciniai gebėjimai

Vertinama atrankos pokalbio metu

Privalumai

 

Savanoriavimo patirtis

Gyvenimo aprašyme (CV) nurodoma savanoriavimo patirtis, nurodant įstaigą, organizaciją, kurioje savanoriauta bei tikslinė(-ės) grupė (-ės)

Asmeninės psichikos sveikatos sunkumų patirties turėjimas

Motyvaciniame laiške nurodoma asmeninė psichikos sveikatos sunkumų patirtis (papildomai ne daugiau nei 200 žodžių).

Mokymų vedimo patirtis

Gyvenimo aprašyme (CV) nurodoma mokymų vedimo patirtis, nurodant mokymų temas bei mokymų tikslinę (-es) grupę (-es).

Kvalifikacijos kėlimo psichikos sveikatos temomis  patirtis

Mokymų psichikos sveikatos temomis baigimą patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, diplomų, sertifikatų, etc.) kopijos

Kviečiame dalyvauti atrankoje, dokumentus teikti iki 2022 m. spalio 21 d. (imtinai) el. paštu  [email protected].

DĖMESIO! Turi būti pateikiami Organizacijos ir jai atstovaujančio asmens (-ų) dokumentai ir informacija, reikalingi vertinimui (žr. lentelę).

Dalyvavimas atrankoje į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus yra savanoriškas. Jei nuspręsite jog norite juose dalyvauti, tuomet savo asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų negalėsime vykdyti atrankos. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, buveinės adresas Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. [email protected], Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 212 2574, el. p. [email protected]. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu (asmens duomenys tvarkomi Higienos institutui vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas). Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi vieną mėnesį po atrankos pabaigos.

Jeigu jūs būsite atrankos komisijos atrinkti, jūsų vardas, pavardė bus teikiami užsienio lektoriams, vedantiems Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis;
 • teisę  apriboti savo duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu (tokiu atveju negalėsite dalyvauti atrankoje).

Informuojame, kad esant asmens duomenų tvarkymo pažeidimui, turite teisę skųsti Higienos instituto veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Kontaktai pasiteiravimui:

1. Vita Šulskytė, tel. + 370 618 06 943, el. paštas [email protected],

2. Lina Jasėnienė, tel. + 370 5 267 5658, el. paštas [email protected] (atrankos dokumentų teikimo klausimai),

3. Laura Masiulienė, tel. + 370 5 266 1462 , el. paštas [email protected]; Kamila Golod, tel. + 370 5 210 2817, el. paštas [email protected] (Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos klausimai).Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
2024 06 04
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
2024 06 03
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
Per karštį saugokime savo sveikatą
2024 05 28
Per karštį saugokime savo sveikatą
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
2024 05 28
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
2024 05 28
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
2024 05 27
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
2024 05 23
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
2024 05 22
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai
2024 05 21
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai

Atnaujinimo data: 2023-11-16 16:42:19