Skelbiamas Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų paraiškų atrankos konkursas

2024 02 21

Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1345 „Dėl Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimo 2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu „Psichikos sveikatos ambasadorių programos įgyvendinimas ir kitų šalių gerosios praktikos perdavimo planuojant ir įgyvendinant programą konsultavimas“, skelbia Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkursą (toliau – Konkursas) ir kviečia viešuosius juridinius asmenis teikti paraiškas.

KONKURSO NUOSTATAI

Konkursas organizuojamas pagal Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (toliau – Nuostatai), patvirtintus  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. vasario  14 d. įsakymu Nr. V-201 „Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso  tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus įgyvendinti psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą. Šia iniciatyva siekiama įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalytis savo patirtimi šioje srityje.

Pareiškėju gali būti vieši juridiniai asmenys, atitinkantys Nuostatų 5.1 papunktį ir Nuostatų 11.1–11.6 papunkčiuose keliamus reikalavimus.

Paraiškoms finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Bendra 2024 m. projektams finansuoti skiriama suma yra 320 000 (trys šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia projektui 2024 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų. Pareiškėjui, gavusiam tokios apimties finansavimą, reikės pasiekti minimalius kiekybinius projekto vykdymo rodiklius, numatytus Nuostatų 44.1 papunktyje.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra neapibrėžiama. Pareiškėjas gali nurodyti pageidaujamą gauti finansavimo sumą. Tokiai paraiškai, atsižvelgus į finansines galimybes, bus skiriamas pilnas arba dalinis (bet ne mažesnis nei 25 000 eurų) finansavimas, vadovaujantis Nuostatų 26 punktu. Pareiškėjui, gavusiam didesnį finansavimą, siektini minimalūs kiekybiniai projekto vykdymo rodikliai, numatomi vadovaujantis Nuostatų 44.2 papunkčiu.

Su pareiškėjais, kurių paraiškai bus skiriamas finansavimas ir kurie sutiks su skiriamu finansavimu, Higienos institutas sudarys sutartį 2024 metams (sutartis, 2 sutarties priedas3 sutarties priedas). Projektui įgyvendinti 2024 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turės būti naudojamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2024 m. gruodžio 9 d. 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Projektų paraiškos yra priimamos nuo 2024 m. vasario 22 d. iki 2024 m. kovo 4 d. (imtinai).

Nuostatų priede pateikta paraiškos forma (atsiųsti) turi būti užpildyta ir kartu su visais pridedamais dokumentais (pagal Nuostatų 15.1–15.5 papunkčius) turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu bei teikiama Higienos institutui el. p. [email protected] ir [email protected].  

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška turi būti prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo dienos. 

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei kovo 4  dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, jos taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas. 

Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose. 

Dalyvavimas Konkurse yra savanoriškas. Jei nuspręsite jog norite dalyvauti, tuomet savo asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų negalėsime vykdyti paraiškų vertinimo. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, buveinės adresas Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, tel. + 370 5 262 4583, el. p. [email protected], Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. + 370 5 212 2574, el. p. [email protected]. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu (asmens duomenys tvarkomi Higienos institutui vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas). Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi vieną mėnesį po atrankos pabaigos.

Jeigu Jūsų paraiška bus finansuojama, koordinatoriaus vardas, pavardė bus teikiami užsienio lektoriams, vedantiems Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos mokymus, bei bus skelbiama viešai, siekiant sudaryti galimybę galimiems Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos dalyviams pa(si)tikrinti Jūsų statusą.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti duomenis;
  • teisę  apriboti savo duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu (tokiu atveju Jūsų paraiška nebus vertinama).

Informuojame, kad esant asmens duomenų tvarkymo pažeidimui, turite teisę skųsti Higienos instituto veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSO IR (AR) PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Išsamesnę informaciją, susijusią su Konkursu ir (ar) paraiškų teikimu, teikia Dovilė Vervečkienė, tel. +370 669 95 973, el. p. [email protected], kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 11 val.; Gintarė Mikulienė, tel. +370 669 97 146, el. p. [email protected], pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais (išskyrus vasario 28 d.) nuo 14 val. iki 16 val. 

Nuotolinė konsultacija įvyks vasario 28 d., trečiadienį, 9 val.
Prisijungimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUzZTY1YzMtNTAyNS00NzdhLThiYTctZWI2MTBmYjNhMmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b63adf36-332d-4c47-a399-2660217b52fc%22%2c%22Oid%22%3a%2288cd2944-6071-4070-98d5-93aad79cf46a%22%7dRūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
2024 04 15
Rūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
2024 04 15
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
2024 04 15
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
2024 04 12
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
2024 04 10
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
2024 04 03
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
Infografike – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
2024 04 03
Infografike – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
2024 03 29
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
2024 03 29
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita
2024 03 28
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita
Skelbiama mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 2023 m. veiklos ataskaita
2024 03 28
Skelbiama mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 2023 m. veiklos ataskaita
Prasideda dviračių sezonas!
2024 03 27
Prasideda dviračių sezonas!
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
2024 03 26
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidybos teisės perduotos Vilniaus universitetui
2024 03 25
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidybos teisės perduotos Vilniaus universitetui
Suomijoje pristatyta Lietuvos patirtis valdant psichosocialinę riziką darbe
2024 03 22
Suomijoje pristatyta Lietuvos patirtis valdant psichosocialinę riziką darbe
Parengta 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų ligotumo dažniausiomis lėtinėmis ligomis analizė
2024 03 21
Parengta 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų ligotumo dažniausiomis lėtinėmis ligomis analizė
2024 metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Vanduo ir taika“
2024 03 20
2024 metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Vanduo ir taika“
Kovo 28 ir 29 dienomis vyks hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo seminarai
2024 03 15
Kovo 28 ir 29 dienomis vyks hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo seminarai
Krizinių įvykių skambučių centras teikia psichologinę pagalbą ir dėl savižudybės grėsmės
2024 03 14
Krizinių įvykių skambučių centras teikia psichologinę pagalbą ir dėl savižudybės grėsmės
Socialinio recepto iniciatyvos metinė ataskaita: pasiekimai ir įžvalgos
2024 03 12
Socialinio recepto iniciatyvos metinė ataskaita: pasiekimai ir įžvalgos
Saulėtos Kovo 11-osios!
2024 03 08
Saulėtos Kovo 11-osios!

Atnaujinimo data: 2024-02-27 13:24:06