Skelbiamas Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkursas

2024 01 30

Higienos institutas (toliau – HI), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 25 d. Nr. V-102 ,,Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo" (toliau – Nuostatai) skelbia  Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, kurio vykdymas užtikrintų nepertraukiamą Skambučių centro veiklą operatyviam krizinių įvykių valdymui, organizuojant jo paslaugų teikimą pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 9 val. iki 19 val., ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 15 val., įskaitant šventines dienas.

Projektų paraiškos yra priimamos nuo 2024 m. sausio 31 d. iki 2024 m. vasario 8  d. 23 val. 59 min.  

Konkursui teikiamų projektų vykdymo trukmė – nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 • Konkurso sąlygos (žr. žemiau)
 • Konkurso dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 25 d. Nr. V-102 ,,Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  2024 m. sausio 25 d. įsakymu d. Nr. V-101 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-1163 „Dėl psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
3.
Paraiškos forma;
4.
Sąmatos forma;
5.
Pareiškėjo deklaracijos forma;
6.
Sutarties projektas;
7. Higienos instituto Psichologinių krizių įvykių skambučio centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkurso paraiškų sąrašas – Paraiškų, atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus, sąrašas       

Paraiškos                       Organizacijos pavadinimas               Projekto pavadinimas
registracijos nr.
1.                                       VšĮ „Emocijų kodas“                               Psichologinių krizių skambučių centras

Konkurso sąlygos

Konkursui teikiamų projektų pareiškėjais gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, kaip apibrėžta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalį (toliau – viešasis juridinis asmuo). Projekto pareiškėjas gali turėti partnerį – juridinį asmenį, su kuriuo pareiškėjas kartu planuoja vykdyti projektą. Partneriais nelaikomi pareiškėjo filialai ar kiti struktūriniai padaliniai, juridiniai asmenys, turintys mažesnę nei 2 metų psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo patirtį per pastaruosius 3 metus, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai, rėmėjai.

Projektui finansuoti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Didžiausia projektui 2024 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų, iš jų viešinimo veikloms skirta ne mažiau 20 procentų ir ne daugiau nei 25 procentai finansavimo dydžio (viešinimo veiklų tikslas – didinti Skambučių centro ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų (teikiamų paslaugų žinomumą visuomenėje).

Projektų konkurso finansavimas skiriamas vienam daugiausiai balų surinkusiam projektui įgyvendinti.

Finansavimas projektui neskiriamas, jeigu jis yra: skirtas siekti pelno; skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti; bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Projekto tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai paslaugų gavėjai, nurodyti Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 2024 m. sausio 25 įsakymu d. Nr. V-101 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-1163 „Dėl psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 51 punkte.

Finansuojamas visų Aprašo 11.1–11.8 papunkčiuose bei Aprašo 30 punkte numatytų veiklų kompleksas, įskaitant proaktyvų paslaugų siūlymą tikslinėms grupėms.

Tinkamos ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra apibrėžtos Nuostatų VI skyriuje.

Paraiškos projektui HI turi būti siunčiamos elektroniniu paštu adresu [email protected] Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei 2024 m. vasario 8 d.  23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines žemiau nurodytų dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, statutą ir pan.);
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 4 priedas);
 • bendradarbiavimo ir / ar jungtinės veiklos sutartį (-is) su partneriu (-iais), jeigu projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su partneriu (-iais);
 • dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 14.5 papunktyje minimą pareiškėjo patirtį (pvz., veiklos ataskaitos (-ų) bei dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo veiklos pradžią (išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);
 • dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 14.9 papunktyje nurodytus reikalavimus projekto vadovui (išsilavinimą pagrindžiantis dokumentas, sutarties kopija ar kitas dokumentas, pagrindžiantis pakankamą projekto įgyvendinimo koordinavimo patirtį);
 • dokumentus, pagrindžiančius projekto darbuotojų (veiklų vykdytojų) turimą išsilavinimą bei patirtį ir įrodančius vykdytojų dalyvavimą tiksliniuose mokymuose;
 • dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamą (-us)  dokumentą (-us) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtintas vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • pareiškėjas, pagrįsdamas išlaidų atitiktį vidutinės rinkos kainoms, pateikia planuojamų išlaidų įkainius pagrindžiančių tiekėjų apklausų, komercinių pasiūlymų arba (jei yra) viešai skelbiamos kainos, skelbimų kopijas ar išrašus.

Dėl išsamesnės informacijos, susijusios su Konkursu, projekto paraiškos teikimu galima kreiptis į Tomą Jonavičiūtę, mob. + 370 649 51 452, el. p. [email protected], darbo dienomis 12–12.45 val.Skelbiamas Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų paraiškų atrankos konkursas
2024 02 21
Skelbiamas Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų paraiškų atrankos konkursas
Sveikiname Vasario 16-iosios proga!
2024 02 15
Sveikiname Vasario 16-iosios proga!
Higienos institutas organizuos ir koordinuos pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims stebėseną
2024 02 13
Higienos institutas organizuos ir koordinuos pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims stebėseną
Pristatomi 2019–2021 m. prarastų gyvenimo metų standartizuoti rodikliai
2024 02 12
Pristatomi 2019–2021 m. prarastų gyvenimo metų standartizuoti rodikliai
Gera žinia Tarptautinės odontologų dienos proga: Lietuvoje daugėja mokinių, turinčių sveikus dantis
2024 02 09
Gera žinia Tarptautinės odontologų dienos proga: Lietuvoje daugėja mokinių, turinčių sveikus dantis
Laukiama pasiūlymų dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
2024 02 07
Laukiama pasiūlymų dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
Higienos institutas vadovaus savižudybių prevencijos koordinatorių darbui ir teiks reikalingą informaciją
2024 01 31
Higienos institutas vadovaus savižudybių prevencijos koordinatorių darbui ir teiks reikalingą informaciją
Pasirodė pirmasis 2024 m. žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
2024 01 31
Pasirodė pirmasis 2024 m. žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Skelbiamas Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkursas
2024 01 30
Skelbiamas Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkursas
Higienos instituto atstovai dalyvavo Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje antimikrobinio atsparumo ekspertų grupės susitikime
2024 01 29
Higienos instituto atstovai dalyvavo Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje antimikrobinio atsparumo ekspertų grupės susitikime
Pristatome žiniasklaidos atstovams skirtą atnaujintą Pasaulio sveikatos organizacijos leidinį apie savižudybių prevenciją
2024 01 16
Pristatome žiniasklaidos atstovams skirtą atnaujintą Pasaulio sveikatos organizacijos leidinį apie savižudybių prevenciją
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pristatė naują Higienos instituto vadovą jo kolektyvui
2024 01 09
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pristatė naują Higienos instituto vadovą jo kolektyvui
Higienos institutas turi naują vadovą
2024 01 02
Higienos institutas turi naują vadovą
Jaukių švenčių ir laimingų 2024-ųjų!
2023 12 22
Jaukių švenčių ir laimingų 2024-ųjų!
Skelbiami 2022–2023 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
2023 12 22
Skelbiami 2022–2023 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
Pristatome 12-ąjį 2023 m. žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
2023 12 22
Pristatome 12-ąjį 2023 m. žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2022”
2023 12 21
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2022”
Skelbiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai Lietuvoje 2022 m.
2023 12 19
Skelbiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai Lietuvoje 2022 m.
Visuomenės sveikatos biurų atstovai susibūrė nuotoliniame „Neįtikėtinų metų“ seminare
2023 12 18
Visuomenės sveikatos biurų atstovai susibūrė nuotoliniame „Neįtikėtinų metų“ seminare
Išleistas paskutinis 2023 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
2023 12 18
Išleistas paskutinis 2023 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Paskutiniame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje – aktuali ir jautri savižudybės tema
2023 12 13
Paskutiniame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje – aktuali ir jautri savižudybės tema

Atnaujinimo data: 2024-02-09 11:33:05