Sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

                                                   

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės

  • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
  • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
  • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
  • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
  • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai

  • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
  • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
  • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
  • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
  • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

 

Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos statuso suteikimą reglamentuoja Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665 „Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau – Komisija).

Kokius dokumentus reikia pateikti Komisijos sekretoriatui?

Mokykla, siekianti būti pripažinta sveikatą stiprinačia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, Komisijos sekretoriatui pateikia:

prašymą pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, kuriame nurodo mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;

mokyklos vadovo patvirtintą sveikatos stiprinimo programą 5 metams, parengtą pagal dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą;

mokyklos tarybos protokolą ar jo išrašą, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai;

mokyklos vadovo patvirtintą grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, narių sąrašą.

Dokumentų siuntimas Komisijos sekretoriatui

Nurodyti dokumentai Komisijos sekretoriatui siunčiami laišku pašto adresu: Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius ar elektroniniu paštu [email protected], jei yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti dokumento teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Komisijos sprendimo priėmimo trukmė

Prašymai, gauti iki einamųjų metų balandžio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gegužėss 31 d. Prašymai, gauti iki einamųjų metų lapkričio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas nustato kriterijus, kuriuos atitinkančios mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos pripažįstamos sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis, mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis bei sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų statuso galiojimo laiko pratęsimo tvarką. Šis dokumentas numato mokyklų sveikatos stiprinimo programų vertinimo tvarką, pažymėjimų registravimo ir išdavimo tvarką. Visi Komisijos sprendimai skelbiami Higienos instituto interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje.

 

Kontaktai konsultacijoms

Norinčius pasikonsultuoti prašom skambinti į Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių mob. +370 667 43368 arba rašyti el. paštu [email protected].

Kviečiame visus, kurie neabejingi  sveikatą stiprinančioms mokykloms, teikti prašymus ir užsiimti sveikatinamąja veikla mokyklose.

Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašas

Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašas (2024 m. gegužės 28 d.)

2024 m. gegužės 28 d. duomenimis sveikatą stiprinančio mokyklos sudaro 42 procentus visų šalies ugdymo įstaigų.

Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą

Atnaujinimo data: 2024-05-28, 15:57:06