Asmens duomenų tvarkymas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre

Parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 13 str. reikalavimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (toliau – Registras) duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. [email protected]. Jos paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 266 1499, el. p. [email protected].
 
Registro tvarkytojai: 
  • Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, adresas: Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. [email protected];  
  • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnyje. Įstaigų pavadinimai, jų buveinių adresai nurodyti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/.  

Higienos  instituto paskirto  duomenų  apsaugos  pareigūno kontaktai: tel. + 370 670 23 913, el. p. [email protected].

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, kuriuo vadovaujantis, specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, privalo teikti duomenis Registrui.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistus.

Registras teikia nuasmenintus duomenis pagal vienkartinį prašymą ar sutartis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Apibendrinti Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši.

Duomenys Registre saugomi 50 metų. Pasibaigus šiam terminui, Registro objekto duomenys sunaikinami.       

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi teisę:

  • prisijungti prie Registro (per Elektroninius valdžios vartus arba įvedant naudotojui suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį);
  • susipažinti su Registre tvarkomais duomenimis;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis;
  • patys užpildyti ir pateikti į Registrą tam tikrus duomenis;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atnaujinimo data: 2023-10-02, 14:20:48