Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (IS)

Informacinė sistemos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V- 405 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”.

Informacinės sistemos tikslai – informacinių technologijų priemonėmis surinkti, apdoroti ir pateikti analizei visuomenės sveikatos stebėsenos statistinius duomenis.

Informacinės sistemos valdytoja ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM) (juridinio asmens kodas 188603472, Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius).

Pagrindinis Informacinės sistemos tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Higienos institutas (HI) (juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius).

Kiti informacinės sistemos tvarkytojai – sveikatos priežiūros įstaigos:
asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ);
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir SAM pavaldžios biudžetinės įstaigos;
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos;
savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Duomenų teikėjai

HI teikia Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenis;
HI teikia Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenis;
Lietuvos statistikos departamentas teikia Oficialiosios statistikos portalo statistinę informaciją;
valstybės įmonė Registrų centras teikia Juridinių asmenų registro duomenis;
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos teikia Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenis.

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą sudaro šios bazės

Hospitalinių infekcijų duomenų bazė;
Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo ASPĮ duomenų bazė;
Nepageidaujamų įvykių stebėsenos duomenų bazė;
Gyvensenos stebėsenos duomenų bazė;
Metinių sveikatos statistinių ataskaitų duomenų bazė;
Duomenų, skirtų analizei ir grafiniam atvaizdavimui, bazė.

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo“ pakeitimo“ (įsakymas) (įsakymo pakeitimas)

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje forma 

Bendra informacija

Įstaigų prisijungimas prie VISS IS
El. p. [email protected] arba VISS IS portale https://sveikstat.hi.lt/
Jolanta Čepienė, tel. 8 649 51365

Hospitalinių infekcijų duomenų bazė
El. p. [email protected]


Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo ASPĮ duomenų bazė
El. p. [email protected]


Nepageidaujamų įvykių stebėsenos duomenų bazė
El. p. [email protected]


Gyvensenos stebėsenos duomenų bazė

El. p. [email protected]


Metinių sveikatos statistinių ataskaitų duomenų bazė
El. p. [email protected] 


Duomenų, skirtų analizei ir grafiniam atvaizdavimui, bazė
El. p. [email protected]


Atnaujinimo data: 2024-06-14, 10:46:16