Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema (IS)

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema (toliau – informacinė sistema) veiklą pradėjo 2015 m. rugsėjo 1 d. Informacinė sistema sukurta įgyvendinus 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektą „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“, Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-006. Informacinės sistemos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

Informacinės sistemos valdytojas, Informacinės sistemos asmens duomenų valdytojas ir Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius.

Informacinės sistemos paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie traumas ir nelaimingus atsitikimus ir atlikti traumų ir nelaimingų atsitikimų priežasčių analizę.

Duomenų teikėjai – informacinė sistema apdoroja duomenis apie traumas ir nelaimingus atsitikimus, gautus iš keturių duomenų teikėjų šaltinių: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Higienos instituto valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2023 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Higienos instituto valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose formų tvirtinimo“ pakeitimo“ (įsakymas), (įsakymo pakeitimas).

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinėje sistemoje forma (atsiųsti). 

    

Duomenų teikimas
1. Informacinės sistemos duomenis teikia Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka.
2. Informacinės duomenys yra vieši ir teikiami asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą teisę juos gauti.
3. Informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.
4. Informacinės sistemos duomenys teikiami:
  • vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą (prašymo pavyzdys), patvirtintą Higienos instituto direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenų gavėjų registravimo taisyklių patvirtinimo“.
  • daugkartinio teikimo atveju – pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.
  • sveikatos statistinių duomenų portale http://stat.hi.lt – portale skelbiami apdoroti duomenys apie traumas ir nelaimingus atsitikimus. Portale įvairiais pjūviais galima stebėti ir analizuoti sveikatos statistinius duomenis ir rodiklius, jų tendencijas ir struktūrinius pokyčius.
Teisinė informacija

Atnaujinimo data: 2024-06-14, 10:45:07