Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras (toliau – Registras) veiklą pradėjo 1994 m. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai (toliau – Nuostatai) patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo“.

Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose numatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektas – profesinės ligos atvejis.

Duomenų teikėjai – Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija.

Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši. Registro duomenų pagrindu parengtos ataskaitos periodiškai skelbiamos Registro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 


Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo" 


Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma 


Atnaujinimo data: 2024-06-14, 10:45:48