Asmens duomenų tvarkymas Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre (toliau – PLVR) tvarkomi asmenų, kuriems nustatyta profesinė liga, asmens duomenys. Nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, PLVR asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šio reglamento reikalavimais.

Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas?

PLVR valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra ir tvarkomų Registro asmens duomenų valdytoja, juridinio asmens kodas 188603472, Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. [email protected]. Jos paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 266 1499, el. p. [email protected].
PLVR tvarkytojas – Higienos institutas, kuris yra ir tvarkomų Registro asmens duomenų tvarkytojas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. [email protected].
Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ MB, mob. +370 670 23 913, el. p. [email protected].

Kokiais tikslais PLVR tvarkomi asmens duomenys?

PLVR asmens duomenų tvarkymo tikslai: identifikuoti asmenį, kuriam nustatyta profesinė liga, užtikrinti teisingą informaciją apie Registro objekto tvarkymą, teikti asmens duomenis duomenų gavėjams, tvarkyti Registro duomenis statistikos tikslais.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d.. nutarimu Nr. 1147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo patvirtinti Profesinių ligų valstybės nuostatai (toliau – nuostatai).

Kokie duomenys tvarkomi PLVR?

Asmenų, kuriems nustatyta profesinė liga, asmens duomenys, nurodyti nuostatų 12 punkte, 13.1 papunktyje.

Kas yra asmens duomenų gavėjai?

PLVR asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys PLVR? 

Asmens duomenys PLVR duomenų bazėje saugomi 50 metų nuo duomenų įregistravimo į Registro duomenų bazę dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami. 

Kokias teises turi duomenų subjektas?

1) Susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;
2) Reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs Registro duomenys;
3) Pateikti skundą dėl jo duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų inspekcijai. Pavyzdinė skundo pateikimo forma

Iš kokių šaltinių PLVR gauna asmens duomenis?

  • Valstybinės darbo inspekcijos;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos;
  • Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos;
  • Gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro;
  • Adresų registro;
  • Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro.

Atnaujinimo data: 2023-11-16, 14:34:52