Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų teikimas

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – Registras) valdytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja. Higienos institutas yra Registro tvarkytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas. Jų funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatuose (toliau – Nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1147.

2. Registre tvarkomi konfidencialūs duomenys apie sergančius profesinėmis ligomis asmenis: sergančiojo profesinė liga, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

3. Registro tvarkytojas teikia Registro išrašus, pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją:
•  vienkartinio teikimo atveju – pagal Registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikimo būdas ir duomenų apimtis;
•  daugkartinio teikimo atveju – Registro duomenys teikiami Nuostatų nustatyta tvarka pagal Registro tvarkytojo su Registro duomenų gavėju sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta Registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, duomenų apimtis.


Atnaujinimo data: 2023-11-16, 14:35:57