Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) tvarkomi mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, asmens duomenys. Nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, VSS IS asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šio reglamento reikalavimais.

Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas?
Informacinės sistemos ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. [email protected]. Jos paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 266 1499, el. p. [email protected].
Informacinės sistemos tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas statistikos tikslais – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. [email protected].
Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ MB, mob. +370 670 23 913, el. p. [email protected]
Kokiais tikslais VSS IS tvarkomi asmens duomenys?
VSS IS asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
 • analizuoti mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, asmens duomenis apie sveikatą;
 • tvarkyti mokinių asmens duomenis apie sveikatą ir rizikos veiksnius statistikos tikslais;
Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti VSS IS nuostatai (toliau – nuostatai).

Kokie duomenys tvarkomi VSS IS?
 • Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo mokyklas, asmens duomenys (taip pat ir sveikatos duomenys), nurodyti VSS IS nuostatų 15.1–15.28 ir 15.30 papunkčiuose.
 • Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, asmens duomenys, nurodyti VSS IS nuostatų 16 punkte.
 • Vaikų (iki 18 metų) atstovų pagal įstatymą kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas), nurodyta VSS IS nuostatų 15.29. papunktyje.
 • Statistiniai duomenys, nurodyti VSS IS nuostatų 17 punkte. 
Kas yra asmens duomenų gavėjai?

VSS IS asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys VSS IS?

VSS IS asmenų, lankančių ugdymo įstaigas, asmens, įskaitant specialių kategorijų, duomenys tvarkomi iki tol, kol pateikiamas naujas sveikatos pažymėjimas, ir po to yra sunaikinami. Statistikos tikslais surinkti specialių kategorijų duomenys nedelsiant pakeičiami taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Nuasmeninti statistiniai duomenys, parengti panaudojus asmens duomenis, saugomi duomenų bazių archyvuose iki VSS IS likvidavimo. VSS IS duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Kokias teises turi duomenų subjektas?

1)   Susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslais;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;
 • duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose
 • valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
 • asmens duomenų saugojimo laikotarpiu;
 • visa turima informacija apie asmens duomenų šaltinius.

2) Reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdamas į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

3)  Reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą. 

4)  Pateikti skundą dėl jo duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų inspekcijai. Pavyzdinė skundo pateikimo forma.

Iš kokių šaltinių VSS IS gauna asmens duomenis?
 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos;
 • Adresų registro;
 • Mokinių registro bei Švietimo ir mokslo institucijų registro;
 • Gyventojų registro;
 • Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“;
 • Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos;
 • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos.

Atnaujinimo data: 2023-11-16, 14:53:26