Vaikų sveikatos stebėsenos IS duomenų teikimas

1. Informacinės sistemos duomenis teikia Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas VSS IS nuostatų nustatyta tvarka.

2. Informacinės sistemos nuasmeninti apibendrinti duomenys apie mokinių sveikatą yra vieši ir teikiami neatlygintinai valstybės ir savivaldybės institucijoms, mokslo įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

3. Asmens duomenys teikiami ir naudojami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Informacinės sistemos duomenys teikiami:
- vienkartinio teikimo atveju – duomenys teikiami pagal gavėjo prašymą (prašymo pavyzdys), kuriame nurodomas duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas ir prašomų duomenų apimtis.
- daugkartinio teikimo atveju – Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal pagrindinio duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį. 


VSS IS portale http://vssis.hi.lt/ – skelbiami statistiniai duomenys apie mokinių sveikatą, kuriuos galima įvairiais pjūviais stebėti bei analizuoti.


Atnaujinimo data: 2023-11-19, 21:02:56