Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenų teikimas

Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojai:

 vienkartinio teikimo atveju – pagal gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis;
 daugkartinio teikimo atveju – pagal Registro tvarkytojo Higienos instituto su Registro duomenų gavėjais sudarytą Sutartį, kurioje turi būti nurodyta asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, duomenų apimtis

Apibendrinti Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši.


Atnaujinimo data: 2023-09-05, 11:49:59